1512789373248.jpg▶성   회: "말씀과 성령의 능력으로 세워지는 수동기도원집회"                   (기도원집회는 1년 365일 계속 매일 하루에 3번의 예배로 드려집니다.)

 

▶기   간:  2017년 12월 10일(주일)~ 12월 15일(금) 금요철야 저녁8:30        

 

장   소:  선교센타 1층 수동성복교회 예배실에서 기도원예배를 드립니다.  

                 기도원예배 장소 이전을 주지하시기 부탁드립니다.   


주강사: 이태희원장님(성복교회 당회장)


강    사:  이석우 손병호 전영규 김상배 이상철 강관중 류근삼 이좌신 하민금

                 김종곤 노명균 주영웅 김정환 홍기운 김차연 김인수 정제호 우광수

                 문현태  윤유섭 김재일 손태섭 엽은영 최지수 고종필 김성훈 홍기섭 

                 함금천  이찬일  김동현 최   선  한상안 유진기  김일환목사외 등 다수

  


*수동기도원 인터넷사이트:  http://sudong.or.kr 


*수동성복교회 까빼사이트:  http://cafe.daum.net/sudongprayercenter* 성복교회 당회장님 주일낮 설교 말씀:

               

      http://sungbok.or.kr/index.php?document_srl=10303  (이태희원장님)


      http://sungbok.or.kr/index.php?document_srl=10256   (이태희원장님)

               

      http://sungbok.or.kr/index.php?document_srl=10256  (이태희원장님)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

                      http://cafe.daum.net/sudongprayercenter/bgqf/182  최지수목사(수동기도원)


              http://cafe.daum.net/sudongprayercenter/bgqf/187  문현태목사(믿음의교회)


              http://cafe.daum.net/sudongprayercenter/bgqf/189 김인수목사(빛과소금교회)


              http://cafe.daum.net/sudongprayercenter/bgqf/190  김일환목사(수동성복교회)

           

               http://cafe.daum.net/sudongprayercenter/bgqf/191 

                                                  김일환목사(주일낮예배 설교말씀20171126)

              http://cafe.daum.net/sudongprayercenter/eGJS/64  

                                                                                                 김일환목사(로마서강해4 수요예배7:00 20171129)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scan 12010.jpg

Scan_20171209_220321.jpg


Scan_20171209_220321.jpg


sudong_or_kr_20171026_131642.jpg


sudong_or_kr_20171026_131450.jpg


sudong_or_kr_20171121_095451.jpg


sudong_or_kr_20171026_131527.jpg


sudong_or_kr_20171110_204057.jpg


sudong_or_kr_20171118_015232.jpg